1. Az IKON kártya Törzsvásárlói Program

Az IKON kártya Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó vásárlók (ügyfelek) a Programban résztvevő partnerek által kibocsátott törzsvásárlói hűségpontok révén nyilvánosan meghirdetett és minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak.

A Q7 Kft. (7400 Kaposvár, Baross G u. 19/b.; a továbbiakban: Q7 Kft; Cégjegyzékszám: 14-09-310529) lehetővé teszi a vásárlók (ügyfelek) számára, hogy jelen Üzleti szabályzat szerint részt vegyenek a Programban és IKON Törzsvásárlói Kártyához (a továbbiakban: kártya) jussanak.
Ezen kártya segítségével a kártyabirtokosok egyrészt IKON Törzsvásárlói Pontokat (a továbbiakban: pontok) gyűjthetnek a Q7 Kft által erre feljogosított partnereknél (a továbbiakban: Pontkibocsátók) történő áruvásárláskor, másrészt a Q7 Kft által felhatalmazott partnereknél (a továbbiakban: Pontbeváltók) pontokat válthatnak be, mely pontok beváltása ellenében árukhoz juthatnak hozzá.

2. Jelentkezés

2.1. A vásárlók (ügyfelek) a Programba való felvételüket alapvetően a résztvevő  partnereknél történő vásárlásukkal kérhetik.
A legyártott kártya postára adására a megrendelt termék házhoz szállítása vagy egyéb átvétele során kerül sor. A Q7 Kft-nek nem felróható esetleges késedelem miatt mindennemű jogi út kizárva.

2.2. A Q7 Kft jogosult a kártyaigénylést elutasítani, amennyiben a kártyaigénylő

• nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel, vagy
• a Programban való részvételét a Q7 Kft szerződésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés
miatt azonnali felmondással már korábban megszüntette.

2.3. A szerződéses jogviszony a kártyaigénylő és a Q7 Kft között a kártya kézbesítésekor jön létre.

2.4. A Q7 Kft nem ellenőrzi, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Q7 Kft-vel szemben minden jogi út kizárva.

2.5. A Programban IKON törzsvásárlói kártyával lehet részt venni.

2.6. A törzsvásárlói kártyák arculata többféle lehet, de ez a tény nem befolyásolja a törzsvásárlói kártyák jelen Üzleti Szabályzatban meghatározott funkcióinak gyakorlását. A kártyák arculatán az IKON kártya logója (védjegy) és a mindenkori Partnerek közül egy-egy Partner brandje (védjegye) jelenik vagy jelenhet meg. Azt, hogy az igénylő milyen arculatú kártyát kap, attól függ, hogy mely Partnernél vásárolt.
Az esetleges tévedések miatt a Q7 Kft-vel szemben minden jogi út kizárva.

3. A kártya pótlása

3.1. Pótkártyát a Q7 Kft az eredeti kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, meghibásodásakor bocsát ki.
A pótkártya-kibocsátás előfeltétele, hogy a kártyabirtokos a pótkártya igénylést, illetve annak okát a Q7 Kft-vel közölje. A kártya díjmentes cseréjét a Q7 Kft is kezdeményezheti.

3.2. A Q7 kft a pótkártyát legkésőbb az igény telefonos bejelentését, illetve írásos bejelentés esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül legyártja és a kártyabirtokos részére elpostázza.
A pótkártya kézhezvétele napjáig terjedő időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos pontjóváírás nem lehetséges. A kártya pótlásakor az új kártyája annak az IKON kártyaprogram üzemeltetőjének az arculatát viseli majd.

3.3. Telefonos, e-mailes és postai bejelentéseket és rendelkezéseket a Q7 Kft kizárólag a kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén fogad el.

4. A kártya megújítása és újraérvényesítése

4.1. Az IKON törzsvásárlói kártya határozatlan ideig, de legkésőbb a Program feltételrendszerében meghatározott egyes feltételek bekövetkeztéig (pl. letiltás, Program megszűnése, szerződés felmondása), érvényesek.

4.2. A régi kártya zárolása és a megújított kártya kézhezvételi napja közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos pontjóváírás nem lehetséges.

5. A kártya letiltása

5.1. Az elveszett, ellopott, megsemmisült kártyákat a Q7 Kft a kártyabirtokos telefonon történt bejelentésének, vagy írásos értesítésének kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától letiltja (a továbbiakban: Letiltási Időpont), amennyiben a telefonos bejelentés legkésőbb 16.30 óráig (a továbbiakban: Napi Utolsó Bejelentési Időpont) megtörtént, vagy az írásbeli értesítés a
Napi Utolsó Bejelentési Időpontig a Q7 Kft-hez bizonyíthatóan beérkezett; és – amennyiben ez szükséges – a kártyabirtokos pótkártya igényét egyidejűleg előjegyzésbe veszi. Az adott naptári napon a Napi Utolsó Bejelentési Időpontot követően telefonon bejelentett, vagy bizonyíthatóan kézhez vett bejelentés alapján a kártya letiltása a bejelentést (kézhezvételt) követő második banki munkanap 10.00 órától lép érvénybe; ilyen esetekben ez utóbbi számít Letiltási Időpontnak. A kártyabirtokos a kártyaletiltásra irányuló megbízását, illetve pótkártya igényét telefonon vagy írásban a Letiltási Időpontot megelőző banki nap este 18 óráig visszavonhatja.

5.2. A letiltott törzsvásárlói kártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit az 5.1 pontban rögzített – az adott esetnek megfelelő – Letiltási Időpontig a kártyabirtokos viseli.
Az ezt követő időpontban keletkező visszaélésekért illetve károkért a Q7 Kft terheli a felelősség.

6. A kártyaelfogadás felfüggesztése

6.1. A Q7 Kft jogosult bármely kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a kártyát, illetve a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyával vagy a pontfolyószámlával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. A visszaélés bizonyítására a Q7 Kft-nek 15 nap áll rendelkezésére. Akár a Q7 Kft kezdeményez vizsgálatot a visszaélés kiderítésére (függetlenül attól, hogy az egy Partner megkeresése alapján történt, vagy saját hatáskörben), akár illetékes hatóság vagy bíróság keresi meg a Q7 Kft-t a vizsgálat során a Q7 Kft a tranzakciós és személyes adatokat a Partnerek, vagy az illetékes hatóság vagy bíróság felé továbbíthatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb az említett határidő lejártakor a Q7 Kft a kártyát, illetve a pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja (zárolja), vagy zárolását feloldja.

6.2. A kártyával vagy a pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a Q7 Kft jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a pontfolyószámlát azonnali hatállyal zárolni.

7. A kártya és a pontfolyószámla (illetve a Programban való részvétel)

7.1. A kártyákkal a kártyabirtokos a Q7 Kft (illetve alvállalkozója) által vezetett egyedi pontfolyószámlára gyűjti a pontokat, azaz a pontok mindenkor a pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően. Amennyiben a kártya az egyes tranzakciók végrehajtásakor a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt, akkor a kártya a pontfolyószámlán lévő pontok erejéig pontbeváltásra, illetve pontgyűjtésre – az Üzleti Szabályzat rendelkezéseivel összhangban – felhasználható.

7.2. Amennyiben a kártyabirtokosnak a Programban való részvételét bármely fél felmondja, úgy a Q7 Kft a kártyát, illetve a pontfolyószámlát a felmondási idő utolsó napjával letiltja.

7.3. Egy kártya mindenkor csak egy pontfolyószámlához lehet rendelve.

8. Pontok gyűjtése és beváltása, a pontok egyesítése

8.1. A kártyabirtokosok az IKON kártya Program Partnereinél teljesített vásárlásaik után kártyájukkal a pontfolyószámlára pontokat gyűjthetnek, amelyeknek a Partnerek hálózatában való beváltása ellenében árkedvezményre jogosultak. A Q7 Kft a mindenkori Partnerek listáját a www.ikonkartya.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.

8.2. A pontkibocsátás és –beváltás feltételei Partnerenként eltérőek lehetnek és bármikor – azonban nem visszamenőleges hatállyal –a Partnerek által megváltoztathatók. Az egyes Partnereknél érvényes pontkibocsátási és – beváltási feltételeket (illetve a pontbeváltáshoz kapcsolódó engedmények és kedvezmények leírását) az adott Partner az szja-törvény által előírt módon – általában és jellemzően hirdetmény útján teszi közzé.
A pontfelírás esetén – a technikai rendszer sajátossága miatt – legalább 1 nap, amíg a pont megjelenik a pontfolyószámláján.
A kártyabirtokos a pontfolyószámláján jóváírt vagy onnan levont pontmennyiséget köteles a kapott adatok alapján azonnal ellenőrizni. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a kártyabirtokos az IKON kártya rendszer ügyfélszolgálatán 24 órán belül köteles jelezni. 24 óra után reklamációt nem lehet elfogadni. A Partnerek a kártya elfogadásakor vélelmezik, hogy a felhasználó fél a kártya tényleges birtokosa; a személyazonosságot nem ellenőrzik.

8.3. A pénztárrendszer általános üzemzavara esetén pontok felírása (gyűjtése) és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és –beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről az érintett IKON kártya Partner a kártyabirtokosokat hirdetményen tájékoztatja.
Pontbeváltás műszaki hiba esetén sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. Amennyiben a meghiúsult pontkibocsátás összege 100 pont alatt van, úgy az IKON kártya Partner jogosult az érintett kártyabirtokost szóróajándékkal kárpótolni a meghiúsult pontkibocsátásért.

8.4. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy –beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett IKON kártya Partner e tényről a kártyabirtokosokat hirdetményben tájékoztatja.
Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy –beváltási feltételektől az IKON kártya Partnerek jogosultak műszaki okok miatt eltérni. Emiatt sem velük, sem a Q7 Kft-vel szemben igények nem támaszthatók.

8.5. Amennyiben a pontbeváltási tranzakció a kártyabirtokos érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos pontkibocsátásra vagy –beváltásra nincs mód. A kártyabirtokos érdekkörében felmerült oknak tekinthető, ha a  kártya le van tiltva, vagy használata fel van függesztve.

8.6. Azon Partnerek esetében, akiknél a vásárlások ellenértékének kifizetése nem azonnal történik, a kártyabirtokosokat megillető pontmennyiségek az áru ellenértékének beérkezése után 24 órán belül kerülnek elszámolásra.
Az esetlegesen helytelenül megállapított pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a kártyabirtokos a Q7 Kft ügyfélszolgálatánál teheti meg.
A még jóvá nem írt pontokra vonatkozó igény a jóváírási lehetőség megnyílásának napjától számított egy éven belül vagy a Program megszűnése napján évül el (amelyik előbb bekövetkezik).

8.7. A Q7 Kft a pontkibocsátási és –beváltási tranzakciókat a kártyabirtokosok pontfolyószámláján regisztrálja; minden esetben a pontfolyószámlán lévő pontmennyiség az irányadó.

8.8. A kártyabirtokos elhalálozása esetén az erről szóló értesítésnek a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig történő kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától a Q7 Kft az érintett kártya elfogadását a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, azaz a kártya ideiglenesen tiltólistára kerül. Az ilyen tartalmú valótlan bejelentések vagy hamis iratok miatti esetleges visszaélések miatt a Q7 Kft semmilyen felelősséget nem vállal.
Az értesítést követően az érintett kártyát a Q7 Kft részére megőrzésre be kell küldeni. A kártyával összekapcsolt pontfolyószámlán levő egyenlegről a Q7 Kft a hagyatéki eljáráshoz igazolást bocsát ki az örökösök részére.
A jogerős hagyatéki végzés bemutatásakor a Q7 Kft az elhunyt kártyabirtokos kártyáját végleg letiltja és megsemmisíti, pontfolyószámláját zárolja, valamint az azon nyilvántartott pontegyenleget az örökösök pontfolyószámláján a jogerős hagyatéki végzésben foglaltaknak megfelelően jóváírja.
Amennyiben valamely örökös kártyával (pontfolyószámlával) nem rendelkezik, és ilyet igényelni sem kíván, úgy a Q7 Kft-vel szemben úgy kell tekinteni, hogy az örökölt pontokra nem tart igényt, és e vonatkozásban a Q7 Kft-vel szemben semmilyen igényt sem érvényesíthet.

8.9. A Q7 Kft nem vállalja a kártyák vagy a pontok értékesítése, más javakra való elcserélése, azokról más javára történő lemondás, vagy azok elzálogosítása következtében esetlegesen felmerülő igények teljesítését, tekintettel arra, hogy a pontok – a 8.10. pontban meghatározott tranzakció, valamint a 8.8. pontban meghatározott jogutódlás eseteit kivéve – személyhez kötött kedvezmények igénybevételére jogosítanak.

8.10. A pontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén – az adott vásárlással  kapcsolatos engedmény (kedvezmény) megszerzése érdekében – válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeni kifizetést teljesíteni tilos. A vásárlásnak a pontbeváltáshoz kapcsolódó árengedménnyel csökkentett ellenértékét a kártyabirtokos tetszőleges – az adott Partnernél egyébként elfogadott – fizetőeszközzel egyenlítheti ki. A pontbeváltás kapcsán megszerezhető engedmény (kedvezmény) maximális mértéke az egyes Partnerek esetében eltérhet, mivel ennek meghatározására a Partnerek saját hatáskörükben jogosultak.

8.11. A Q7 Kft egyoldalú, visszavonható döntésével, de minden ügyfél számára azonos módon elérhetően lehetővé teheti, hogy a Program általános feltételeitől eltérő módon is fel lehessen használni a gyűjtött pontokat (pl. jótékonysági célokra; elektronikus fizetőeszközként stb.), illetve további kedvezményeket is biztosíthat.
Az ezekre vonatkozó pontos feltételrendszereket a Q7 Kft mindenkor a www.ikonkartya.hu honlapján teszi közzé, és az ott írt keretek között lehet annak érvényt szerezni.

9. Pontok törlése, visszavonása, beváltott pontok visszaadása; a pontok elévülése

9.1. A Q7 Kft jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően kiderül, hogy azokat az IKON kártya Partnerek nem szabályosan nyújtották vagy azokat a kártyabirtokos jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte.

9.2. Áruvisszaadáskor (amennyiben pénz visszafizetés történik) pontkorrekció történik, mivel a kártyabirtokos eláll a vásárlástól és visszakéri a termék ellenértékét.

9.3. A Q7 Kft jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a kártyabirtokostól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a kártyabirtokos részére utólagosan jóváírni.
A Q7 Kft-nek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.

9.4. A kártyabirtokosok pontjaikat azok juttatásától számított 365 napon belül használhatják fel, a fel nem használt pontok ezt követően törlésre kerülnek a kártyabirtokos kártyájáról (pl. a 2013. március 4-én felírt pontok 2014. március 4-én évülnek el).

9.5. Fentiekre tekintettel pontfelhasználás során a mindig a legkorábban juttatott pontok kerülnek levonásra a kártyabirtokos kártyájáról.

10. A kártyabirtokosok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

10.1. Az IKON kártyával végrehajtott pontműveleteket (a továbbiakban: ponttranzakciók) a Q7 Kft kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel.
A pontműveletekkel összefüggő üzleti (kereskedelmi) adatokat (a továbbiakban: üzleti tranzakciós adatok) – mint pl. a vásárolt termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára, értéke, a vásárlás időpontja, stb. – az egyes IKON kártya Partnerek saját maguk kezelik és dolgozzák (dolgoztatják) fel.

10.2. A Q7 Kft által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás célja  az IKON kártya Törzsvásárlói Program működtetése;  a kártyabirtokosok és a Partnerek, valamint kártyabirtokos és a Q7 Kft, illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása, illetve  információnyújtás a kártyabirtokosok részére a Programról, valamint a Program, és a Q7 Kft által közvetített üzleti lehetőségekről, valamint  közreműködés a pontreklamációs ügyek rendezésében.
Az IKON kártya Partnerek által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás további célja a kártyabirtokosok vásárlási (szolgáltatás-igénybevételi) szokásainak – a kártyabirtokosok igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő – kiértékelése, a kártyabirtokosok hatékonyabb tájékoztatása az IKON kártya Partnerek által bevezetett új üzleti lehetőségekről, valamint a kártyabirtokosok hűségének növelése az IKON kártya Partnerek iránt.

10.3. A kártyaigényléssel (a Q7 Kft által elfogadott módon történő közlésével, azaz a partnereknél történő vásárlással) a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a kártyával végrehajtott tranzakcióira vonatkozóan a Q7 Kft és az IKON kártya Partnerek a 10.1-10.2. alpontban leírt adatkezelést és -feldolgozást végrehajtsák, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyenek igénybe.
A kártyabirtokos hozzájárul ahhoz is, hogy a közölt törzs-, marketing és ponttranzakciós adatait a mindenkori IKON kártya Partnerek rendelkezésére bocsássa (adattovábbítást végezzen) annak érdekében, hogy azok üzleti ajánlataikkal közvetlenül megkereshessék, vagy – az IKON kártya Partnerek esetében – a kártyabirtokosok által náluk végrehajtott vásárlások (szolgáltatás-igénybevételek) tapasztalatait kiértékelhessék, és ezen kiértékeléseket üzleti tevékenységük hatékonyságának javítására fordíthassák.

10.4. A kártyabirtokos jogosult a 10.1-10.3. alpontokban meghatározott adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulását a Q7 Kft-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni.
Amennyiben a kártyabirtokos az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel felmondását jelenti a kártyabirtokos részéről.

10.5. A kártyabirtokosok ponttranzakciós adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a Q7 Kft számítástechnikai alvállalkozója székhelyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra.
Ezek az adatok kizárólag az adatfeldolgozó és a Q7 Kft részére hozzáférhetőek. A kártyabirtokosok üzleti tranzakciós adatait kizárólag az érintett IKON kártya Partner kezeli, ezen adatokhoz sem a többi Partnerek, sem a Q7 Kft-nek hozzáférése nincs.
Tilos a személyes adatoknak (törzsadatoknak) a Programban részt nem vevő harmadik személyek  részére történő továbbadása, értékesítése, vagy használatra való átadása.

10.6. A Q7 Kft a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A kártyabirtokos adatait a kártyabirtokosnak a Programban való részvétele, illetve magának a Programnak a megszűnése napjától számított 6 hónap leteltével a Q7 Kft törölni (töröltetni) köteles.

11. Felelősség, szavatosság

11.1. A Q7 Kft a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A Q7 Kft a kártyák esetleges téves letiltásáért, illetve a számlák téves zárolásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében felel.

11.2. Sem a Q7 Kft, sem az IKON kártya Partnerek nem felelnek a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Q7 Kft vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

11.3. A Q7 Kft nem felel az IKON kártya Partnerek kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal  kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél beszerzett árukkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a kártyabirtokosoknak közvetlenül velük kell rendezniük.

11.4. A Q7 Kft-nek a törzsvásárlói pontok jogosulatlan beváltásával kapcsolatos felelőssége arra korlátozódik, hogy a Q7 Kft-nek felróható okból kifolyólag beváltott törzsvásárlói pontokat a Q7 Kft az érintett kártyabirtokosnak ismételten jóváírja. A Q7 Kft kártérítési felelőssége egyebekben az adott kártyabirtokosnak a Q7 Kft felelőssége keletkezése napján érvényes pontfolyószámla-egyenlegének minden egyes pontja után 1 Ft-ra korlátozódik, feltéve, hogy ezt a korlátozást jogszabály megengedi. A Q7 Kft kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Ptk. 314. § (2) bekezdésén – illetve, amennyiben a jogszabályhely megváltozna, az ennek helyébe lépő rendelkezésen – alapul és arra tekintettel érvényes, hogy a Program által kínált lehetőség díjmenetes, és alapvetően – a vonatkozó szabályokra figyelemmel – a kártyabirtokosok részére ténylegesen (de nem pénzben) realizálható vagyoni előnyt jelent.

11.5. Sem a Q7 Kft, sem az IKON kártya Partnerek nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

11.6. A Q7 Kft az általa kibocsátott kártyákra a kártyaszállító által vállalt mindenkori szavatossággal és szavatossági idővel megegyező mértékű és időtartamú szavatosságot vállal. A Q7 Kft a meghibásodott kártyákat díjmentesen kicseréli.

12. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

12.1. Amennyiben a kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a Q7 Kft ügyfélszolgálatát kell írásban vagy telefonon megkeresnie.

12.2. Amennyiben a kártyabirtokos a kapott felvilágosítással nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a Q7 Kft-t érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és a Q7 Kft az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 30 nap) alatt kivizsgálja az esetet.

12.3. Amennyiben a reklamáció valamely IKON kártya Partner magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetes közzétettől eltérő mennyiségű pont kibocsátása vagy beváltása), úgy a kártyabirtokos közvetlenül az adott IKON kártya Partnernél teheti meg a reklamációját. Amennyiben a reklamáció a partnernél nem nyer a kártyabirtokos megelégedésére elintézést, úgy jogosult a Q7 Kft ügyfélszolgálatán is panaszt tenni.

13. A szerződés felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

13.1. A Q7 Kft jogosult a kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Q7 Kft-vel, vagy a kártyával való visszaélést, vagy a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (kártyabirtokosok, IKON kártya Partnerek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Q7 Kft írásos felszólítását követően sem vet véget.
Ebben az esetben a kártyabirtokos nem léphet fel a Q7 Kft-vel szemben semmilyen igénnyel.

13.2. A fenti esetekben a Q7 Kft és Partnerei véglegesen mentesülnek a kártyabirtokosnak a felmondás időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelhetik a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti káruk teljes megtérítését mindazon személyektől, akik a károkozásban tevőlegesen részt vettek, illetve azt szándékosan vagy gondatlan eljárásukkal elősegítették.

13.3. A kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszüntetni. A felmondás a Q7 Kft ügyfélszolgálatára való érkeztetéssel hatályosul, és még ezen a napon a Q7 Kft intézkedik a kártya letiltásáról – a fenti 5.1. pontban szabályozott mechanizmusnak megfelelően -, valamint az ügyfél adatainak megfelelő törléséről. A kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának a Q7 Kft részére való elküldését követő 30 napon belül köteles kártyáját a Q7 Kft részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni. A felmondás hatályosulásáig be nem váltott pontok elvesznek.

13.4. A Q7 Kft jogosult a kártyát a kártyabirtokos és a Q7 Kft közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámláját – a 13.3. pont utolsó mondatában foglalt kivétellel – zárolni.

13.5. A Q7 Kft jogosult egy adott kártya elfogadását, illetve a kártyához tartozó kártyabirtokos részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kártyával (pontfolyószámlával) kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a kártyabirtokos (pontfolyószámla-birtokos) vétkes volt-e vagy sem.
A kártyaelfogadás illetve a részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot. Ebben az esetben a kártyabirtokos nem léphet fel a Q7 Kft-vel szemben semmilyen igénnyel.

14. A program módosítása és befejezése

14.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a Q7 Kft illetve annak partneri köre a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, a Q7 Kft jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti. Hacsak a jelen Üzleti szabályzat másként nem rendelkezik a módosításról szóló értesítés az IKON kártya Partnereknél elhelyezett közlemény útján, és / vagy legalább két országos napilapban történő figyelemfelhívás mellett a módosítás részletes szabályainak a Q7 Kft honlapján történő közzétételével történik. A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidőt, de legalább 15 napot kell hagyni. A Program módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra (13.3. pont) már a módosított Program-szabályok az irányadók. A módosítás miatt kilépő kártyabirtokosok a Q7 Kft-vel szemben – a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

14.2. A Q7 Kft jogosult az IKON kártya Törzsvásárlói Programot a kártyabirtokosok 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a Q7 Kft honlapján, és/vagy az IKON kártya Partnereknél elhelyezett közlemény útján, és /vagy legalább két országos napilapban történő figyelemfelhívás mellett történik. Az értesítés megjelenését
követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Program befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik.

15. Díjak

15.1. A kártyabirtokos belépése a Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást az IKON kártya Partnerekkel kötendő üzletekre vonatkozóan.

15.2.A Q7 Kft egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét a 14.1. pontban szabályozott módon kell közzétenni.

15.3. A díjtételek módosítását elfogadni nem óhajtó kártyabirtokosok a Hirdetmény megjelenése és az új díjszabás hatályba lépése közti időtartam alatt pontjaikat beválthatják és az új díjszabás életbe lépése napjával a Programban való részvételüket felmondhatják. A díjszabás módosítása miatt kilépő kártyabirtokosok a Q7 Kft-vel szemben –a meglevő pontjaik beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a kártyabirtokosokat terhelik.
Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Q7 Kft-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra.

16.2. A kártyabirtokosok tájékoztatása a Program egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről az IKON kártya Partnerek  honlapján, továbbá a Q7 Kft honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.

16.3. A törzsvásárlói kártya az IKON kártya Partneri Közösség tulajdonát képezi. A kártyabirtokos a kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni, vagy a Q7 Kft ügyfélszolgálatán leadni vagy megsemmisíteni.

16.4. A pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítése vagy egyéb ellenszolgáltatás nem igényelhető.

16.5. A Q7 Kft a kártyát, valamint a kártyabirtokosnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó értesítési címre küldi. Címváltozás vagy a személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a kártyabirtokos köteles a Q7 Kft-t haladéktalanul tájékoztatni.
Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért a Q7 Kft-t felelősség nem terheli.

16.6. A kártyabirtokosok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:

Q7 Kft Kft.
Ügyfélszolgálat
7400 Kaposvár, Kossuth L u 80.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@ikonkartya.hu

16.7. Hacsak a jelen Üzleti szabályzat másként nem rendelkezik, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Üzleti szabályzatból, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

17.8. Az IKON kártya Törzsvásárlói Program, valamint jelen Üzleti szabályzat a magyar jog hatálya alá esik.